Zásady ochrany soukromí

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuji subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovávám, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

A. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Petr Borovec, IČ 60815892, se sídlem Podroužkova 1688/21, Ostrava-Poruba 708 00
Kontakty pro uplatnění Vašich práv: telefon: +420 730 903 073, e-mail: [email protected]
(dále také jen „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

B. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů - o Vás).

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů (Vy):

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

  1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
  2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
  3. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
  4. informace, které zadáváte při používání služeb na těchto webových stránkách;
  5. informace vygenerované při používání těchto webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
  6. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes tyto webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší platbě;
  7. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes tyto webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
  8. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

  Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

  D. Použití vašich osobních údajů

  Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných místech těchto webových stránek. Vaše osobní údaje můžou být využít pro následující účely:

  1. správu těchto webových stránek a našeho podnikání;

  2. přizpůsobení těchto webových stránek právě vám;
  3. umožnění využívání služeb dostupných na těchto webových stránkách;
  4. zasílání produktů zakoupených prostřednictvím těchto webových stránek;
  5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím těchto webových stránek;
  6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
  7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
  8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
  9. zaslání e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
  10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
  11. poskytování statistických informací o uživatelích těchto webovách stránek třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
  12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s tímto webem;
  13. udržování bezpečnosti těchto webových stránek a předcházení podvodům;
  14. ověření souladu s podmínkami používání těchto webových stránek; a
  15. další použití.

  Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na tomto webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete.

  Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na tomto webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

  Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

  E. Zveřejňování osobních údajů

  Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z mých zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

  Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

  1. v rozsahu, v jakém jsme povineni tak učinit ze zákona;

  2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
  4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
  5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle mého názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

  S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

  F. Mezinárodní přenosy dat

  1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

  2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
  3. Osobní údaje, které zveřejníte na tomto webu nebo odešlete ke zveřejnění na tomto webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
  4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

  G. Uchovávání osobních údajů

  1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, aby byly dodržovány naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

  2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
  3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje:
  • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
  • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
  • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

  H. Bezpečnost vašich osobních údajů

  1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

  2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených počítačích a serverech (chráněných heslem a bránou firewall).
  3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes tyto webové stránky jsou zašifrovány.
  4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůže být stoprocentně zaručena.

  I. Zásady zpracování osobních údajů

  Zákonnost

  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

  Souhlas subjektu údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

  Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

  Přesnost zpracovávaných osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

  Transparentnost

  Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

  Účelové omezení

  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

  Bezpečnost

  Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  J. Aktualizace údajů

  Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

  K. Automatizované individuální rozhodování a profilování

  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

  L. Vaše práva jako subjektu údajů

  Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

  Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

  1. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
  2. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo na opravu, omezení nebo výmaz

  Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

  Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo na výmaz osobních údajů

  Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

  1. odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
  2. vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
  3. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
  4. osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
  6. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

  Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. k splnění našich právních povinností;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

  1. popíráte přesnost osobních údajů - v tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesete námitku proti zpracování (viz níže) - v tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo vznést námitku proti zpracování

  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

  1. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
  3. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

  Námitku můžete podat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo na přenositelnost údajů

  V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

  Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

  Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

  Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

  Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  M. Webové stránky třetích stran

  Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

  N. Cookies

  Po vaší první návštěvě těchto stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

  Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

  Tyto internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

  Využíváme zejména následující cookies:

  1. Google Analytics
  2. Facebook Pixel
  3. Bing Webmaster Tools

  O. Změny

  Tyto zásady můžou být občas aktualizovány zveřejněním nové verze na těchto webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16. 10. 2021.

  0

  Košík